ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Εδώ, ο άνθρωπος είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα!